مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

چالش سازماني مديران امروز /
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳۸٦/٢/٢۸  کلمات کلیدی:

پرداخت حق‌الزحمه‌ی اضافه كار و ماموريت دو معضل اساسي نظام اداري دستگاههاي دولتي و غيره دولتي است كه به عنوان ابزار تنبيه و تشويق مديران گاهي عامل موفقيت انها شده و سوي ديگر به نوعي طوق اسارت و ذلت كاركنان و سبب حسادتها و كدورتهاي كاركنان در محيط سازماني  همواره مسئله ساز نظام بوركراسي كهنه ي ايران بوده است و به نوعي طبقه بندي صنفي را در درون سازمان سبب ميشود.

اگر چه در طراحي حقوق و مزايا ادعا ميشود كليه ابعاد و ويژگيهاي شغل و شاغل (تحصيلات، سوابق تجربی،آموزش،سختي محيط كار،حوزه ي سرپرستي، مسئوليت دارائيها،شرايط بدي آب وهوا، حوزه ي ارتباطات و....) در نظر گرفته ميشود و بر ان اساس احكام كارگزيني افراد صادر ميشود ولي مزاياي خارج از احكام كارگزيني سبب بسياري از ناعدالتيها درون و برون سازماني شده است.

در واقع دولتمردان و قانونگذاران نظام اداري و بودجه بندي با علم به اينكه پرداختهاي اضافه كار و ماموريت كاركنان بعضا(50درصد) در برخي دستگاهها و عموما (بالاتر از 70درصد) غير واقعي، تحت عنوان ماموريت نرفته ( نشسته) و يا اضافه كار صوري فقط بعنوان جبران كسري حقوق و دستمزد، جبران تورم اقتصادي جامعه  پرداخت ميشود هيچگاه به فكر تهيه راهكار اصلاحي نبوده‌اند و هر گونه اقدام به تغيير در پرداخت اضافه كار و ماموريت  توسط مديران تحولگرا، سبب مقاومتهاي شديد كاركنان شده و درنهايت آنها نيز مجبور به ادامه‌ي سنت و سياق عرفي سازمان به سبك گذشته ميشوند .

اين موضوع جزئي از فرهنگ غلط سازماني ما شده است كه اثرات مستقيم و غيره مستقيم آن در نظام اقتصادي كل جامعه به وضوح ديده مي شود .

پرداختن به اين معضل مديريتي و سازماني نياز به جسارت و نگرشي تحولگرا و سنت شكن دارد كه كمتر كسي به آن پرداختي تحقيقي و علمي داشته است دراين مقاله سعي ميشود كه با تجزيه و تحليلي واقع گرا به معضلات اين پديده‌ي ديرينه در نظام اداري داشته باشيم و در نهايت راهكارهاي كاربردي جايگزين افزايش دريافتي كاركنان و همچنين نياز سازمانها به خدمات كاركنان در ساعات غير اداري را ارائه نمود تا در نظام جديد سازماني مورد استفاده ي شركتها ي خصوصي و دولتي قرار گيرد.

آنچه در بالا خوانديد مقدمه‌اي بر ورود به مبحث .... است.( تا نظر شما چه باشد) ؟؟؟؟!!