مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

 
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸۳/۱۱/٦  کلمات کلیدی:

- اثــركـم رنـگـتريــن نـوشتـه هـا ؛ بيشتـر از قـويـتريـن حـافـظـه است .

- اگـر فـعـاليتـي نـوشتـه نشـده بـاشـد ؛ آن فـعاليـت وجـود نـدارد .

- اگـر مـدركـي تـاريـخ نـداشتـه بـاشـد ؛ آن مـدرك فـاقـد اعـتبار اسـت .

- اگـر مـدركـي امضـا ء نشـده بـاشـد ؛ يعـني اينـكه هيـچ كـس مسـئول آن نيـست .

-فعاليتی (وظـايـفي) كـه نـوشتـه شـده اسـت ؛ بـايـد انجام داد .

- فعاليتی (وظـايـفي) كـه انجـام شـده اسـت را بـايد نـوشـت .