مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

 
ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٤/۸/٢۳  کلمات کلیدی:

آدمها بايد آن کاری را انجام دهند که فکر می کنند توان انجام آن را .....

فعل اين جمله را شما کامل کنيد. /    گزينه دارند /؟ يا ندارند //؟

پاسخ:آدمها بايد آن کاری را انجام دهند که فکر می کنند توان انجام آن را ندارند

ميدونيد چرا چون آنچه در توان شماست نياز به فکر کردن ندارد بنابراين تفکر خود را متمرکز به کارهايی کنيد که توان آن را نداريد تا روش کسب توانايی را جويا شويد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تکرار بکاريد عادت درو کنيد - عادت بکاريد فرهنگ برداشت کنيد.