مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

همزیستی مذهب و مدرنیته!!؟
ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٤/۱٠/۱۳  کلمات کلیدی:

در مورد این چالش اطهار نظر کنید:

اگر یک فرد مطلقا مذهبی را وارد محیط و فضای مدرنیته قرار دهیم چگونه زندگی خواهد کرد؟

آیا تحت تاثیر دنیای مدرنیته به مذهب و اعتقادات خود پشت می کند/

آیا مذهب و اعتقادات او بر رفتار دنیای مدرنیته تاثیر می گذارد و میتواند فائق آید؟

آیا تعامل سارنده ای بین این دو قدرت یعنی اعتقادات مذهبی و عمل و تبعیت از نظام مدرنیته می تواند ایجاد کند؟

====== 

و حالا اگر یک فرد مطلقا مدرنیته را در محیط و فضای کاملا مذهبی قرار دهید چه رفتای انجام میدهد؟

آیا می تواند دنیای پیرامون خود را به تمایلات مدرنیته تغییر دهد؟