سازمان تامین اجتماعی

هر چند بنا بر تغییر شرائط بین المللی و محلی لازم است هرچند در دوران زمانی معینی  قوانین بهینه سازی و  تغییر کنند.

 ولی مایه تعجب است که بجای اینکه افراد را با قوانین تطبیق دهند 

قوانین را با شرائط افراد تطبیق و تغییر میدهند.

/ 0 نظر / 3 بازدید