انسانها غالبا از عواملي ضربه‌هاي سختي مي خورند كه احساس مي كنن كاملا بر آنها مسلط شدند و ديگر خطري از جانب آن عوامل متوجه‌شان نيست<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

---------------------------------------------------------------

برای انسانهای( واگرا) و  مديران( تحولگرا)  در فرهنگ سازمانی( پويا) اين ضربالمثلها رنگ باخته‌اند :

-          خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو.

-          تربيت نا اهل را چون گردكان بر گنبد است.

-          اصل بد نيكو نگردد   چون كه بنيادش بد است.

-          تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر

-          نرود ميخ اهنين در سنگ.

-          پات را اندازه‌ي گليمت دراز كن.

-          گليم بخت  كسي را كه بافتند سياه به آب زمزم و كوثر سفيد نتوان كرد.

-          هنر نزد ايرانيان است و بس.

-          اگر شريك خوب بود خدا براي خودش انتخاب ميكرد.

-          با يك گل بهار نميشود.

-          يك دست صدا ندارد.

-          آب كه از سر گذشت چه يك وجب چه صد وجب.

-          چو فردا شود فكر فردا كنيم.

-          هر آن كس كه دندان دهد نان دهد.

-          ترك عادت موجب مرض است.

-          هر كسي را بهر كاري ساختند.

-          كار هر بز نيست خرمن كوفتن      گاو نر ميخواهد و مرد كهن.

                                                                           ( تدبير141)

/ 0 نظر / 8 بازدید