غریب آشنا

سلام غریب آشنای من
این یک احساس درونی است که تعریف و تشریح آن بسیار سخت است . درک آن نیز برای دیگران تبعا ن سخت تر پس این دخواست را از من نکن . من می توانم علائم آن را تشریح کنم
همین
نیروی فوق العاده درونی که انتظارش را داشتم ولی باورش برایم سخت است قرار بود به آن برسم ولی نه با این شیوه و این روش نوید آن را در تو کلم جستجو می کردم ولی باورم نمی شود که به آن خواهم رسید یا رسیده ام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نمی دانم چقدر اراده ی خودم می تواند در دستیابی به آن موثر باشد ؟ مگر اراده من می تواند بدون اراده (او ) باشد؟

/ 0 نظر / 10 بازدید