از بره ها نیز باید ترسید


گـرگ صفــتان

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

نــه صدایش را "نــازک" میکــرد ...
و نــه دستــانش را "آردی"
از کجــا بایــد به گرگ بودنش شک میکــردم؟!!! 

از بچگی تاکنون ..... اما امروز بره ها هم گرگ شده اند

 =====================

گول دنیا را مخور...!
ماهیان شهر ما از کوسه ها وحشی ترند
بره های این حوالی گرگ ها را میدرند
سایه از سایه هراسان در میان کوچه ها
زنده ها هم آبروی مردگان را میبرند ...

 .============== خوشبختی  ============

خوشبختی یافتنی نیست ساختنی است.
از زندگی لذت ببرید حتی اگر چیز با ارزشی را از دست داده اید...
دیروز پشت خاکریز بودیم و امروز در پناه میز!
دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود.
جبهه بوی ایمان می داد و اکنون اینجا ایمانمان بو می دهد... ================================= 

/ 0 نظر / 21 بازدید