خلاقيت: توانايی ايجاد تفکری جديد ( جنبه ذهنی دارد و نه عملی)

از جمله روشهای تغيير در نگرش که منجر به (خلاقيت ) ايده‌ای جديد می شوند. عبارتند از:

۱- نگرش و تفکر اسقترايی:از جزء به کل رسيدن

۲-نگرش و تفکر قياسی: از کل به جزء حرکت کردن

۳- نگرش و تفکر ایده ساز(تئوری سازی/خلاق):در گير نمودن عميق فکر و متمرکزکردن ذهن بر روی يک موضوع خاص و تجسم ذهنی از آن درست کردن است . ( تئوری سازی)

۴-نگرش و تفکر سببی: کشف علت و واقع کردن وقايع و سبب ايجاد هر پديده راکشف کردن  است.

۵- حل مسئله (قضاوتی): پيدا کردن واقعيتهای هر پديده و ايجاد رابطه‌ا‌ی معنی داری برای چند پديده باهمديگر است. اين نوع نگرش به زمينه های بينشی قبلی و قضاوت انفرادی بر ميگردد.

ابداع و نوآوری: کاربرد يک ايده‌ی نو را ابداع و نوآوری گويند (جنبه‌ی فيزيکی عملياتی دارد)

چگونه تنوع بينش و سلاست فکر داشته باشيم:

۱- يادداشت برداری ۲- توان پرسيدن و افزايش حس کنجکاوی ۳- کشف و پی بردن به رابطه‌ی ميان رخدادها ۴-انتخاب زمان و مکان مناسب برای تفکر کردن ۵- ترتيب بندی مجدد عوامل و مراحل روش انجام کار يا اشياء و ... ۶- جايگزينی جديد ۷- افزودن و يا کاستن ۸-تغيير جهت و مسير۷- فهرست بندی ويژگيها و تغيير در آنها(کوچک سازی) ۸- ايجاد روابط اجباری بين دو پديده‌ی نا همگن۹- تحليل شبکه ۱۰- تحريک مغزی گروهی(تعامل باز)

۱۲- بازی با نقشها (قياس غيرمستقيم)۱۳- تکنيک راه حل جويی رقابتی(پنج/ سه/شش)

۱۴- خود را جای ديگران فرض کردن۱۵-  استفاد از رويدادهای غيره مترقبه ۱۶- برداشت از گذشته / يادداشتها و گزارشات۱۷- فنون داده و بازده

/ 1 نظر / 9 بازدید
Hammertic

اينجا خيلی به درد من ميخوره.