رفت و آمد هاي فاميلي

ايرانيان نوعا در پذيرايي ميهمان از قدرت خريد واقعي خود بيشتر هزينه مي كنند . گونه اي اغراق در توانايي قدرت خريد در اين باب از خود نشان ميدهند. ايرانيان مي كوشند جايگاه طبقاتي خود را پنهان كنند و آن را تا 2 طيف بالاتر نشان دهند.

به هنگام تورم شديد اغراق در نمايش تمكن باعث مي شود رفت و آمد هاي فاميلي رو به افول را طي كند.

در خانواده‌هايي كه فرزندان آنها ازدواج كنند نوع رفت و آمد هاي فاميلي تغيير محسوسي مي كند . تورم بر رفت و آمد هايفاميلي طبقه ي يك بدون تاثير ، و بر سطح رفت و آمد فاميلي طبقه سوم تأثير قوتمندتري دارد. اما بر سطح رفت و آمد فاميلي طبقه دوم در مقام مقايسه نسبت به طبقه سوم از شدت كمتري برخوردار است .رفت و آمدهاي فاميلي مهمترين تفريح جامعه ي شهرنشيني در ايام فراغت روزهاي تعطيل به شمار مي آيد كه وضعيت اقتصادي تأثير بسزايي در اين تفريح خانواده‌ها گذاشته و سبب برخي شكافهاي فاميلي خانوادگي شده است

جامعه شناسي آموزشي ايران

- نظام آموزشي ايران، دانشجوي را به عنوان يك عنصر متعادل ، منظم و مطيع و محافظه‌كار را بهتر مي پذيرد تا با روحيه‌اي پر تپش ، جستجو گر ، عصيانگر كه در هيچ قالبي نمي گنجد و بيشتر او را « سر به راه» مي خواهد تا « راه جوي ».

- نظام آموزشي ايران به سنت در آموزش بيشتر رغبت دارد تا به بدعت و به وحدت بيشتر تا به تنوع و تابع است بيشتر تا به متغيير و نوآور.

- هدف نظام آموزش در ايران تامين فضيلت در انسان است تا تامين لياقت . به ايجاد يك مهارت در فراگيران بيشتر تكيه دارد ( هر چند در اين هدف نيز موفق نبوده ) نه بار آوردن آنها در كسب مهارت و تخصص.

- در محيط آموزشي ايران بيشتر از آنچه به رفتار فردي توجه شود به رفتار اجتماعي توجه مي شود.

- كل نظام آموزشي ايران ، وارداتي ، تقليدي، كپي برداري از الگو ي آموزشي غرب است كه در گذشته ها آورده شده و به عنوان سنت با فرهنگ سنتي ايران عجين شده ، آموزش در اين نضام به صورت كاملا تكراري و مكانيكي انجام مي شود . اين در حالي است كه اخيرا گرايش به تكنولوژي روز از خود نشان مي دهد و اين تمايل در كل پيكره نمودي نداشته و بسيار سطحي و كند پيش مي رود.

/ 0 نظر / 5 بازدید