برای دلم

- ×× وقتی به تجربیات قبلی زندگیم فکر می کنم، می بینم همیشه برای خوشآیندی دیگران (جامعه ام، اداره و سازمان شغلیم، فامیل وخانواده ام، افرادخاص) زندگی کردم .

 هیچوقت به میل دلم و برای خودم زندگی نکردم.قلب 

دارم تمرین می کنم واسه ی دلم زندگی کنم - مگه میشه یعنی ممکنه؟ !!!!آخ

/ 1 نظر / 43 بازدید
محمد

نمی شود و محال است چرا؟ جوابش را می گویم!!! چون باید از اداره و شغل و خانواده و فامیل و ... بگذری!!!!!!! آیا تحمل داری؟! بسم الله