فرهنگ سازماني : مجموعه‌اي از افكار ، رفتار، گفتار و آثار هنري ، آداب و رسومات عرفي است كه در سازمانها حاکم بوده و بر توانايي‌هاي انسان براي يادگيري و انتقال دانش به نسل ديگر اطلاق مي شود .(7)

سازمان غير رسمي: مجموعه ارتباطات كاركنان و گروههاي كاري كه بواسطه اشتراكاتي مانند : همزبان بودن ، هم شهري بودن ،هم دانشگاهي و … بين كاركنان در يك سازمان وجود دارد و سبب شكل‌گيـري تمـايلات وگرايشات و رفتار خاص آنها مي‌شود را سازمان غيررسمي گويند.(10)

انرژي فشار: هر گاه مديران از طريق سيستم سازمان رسمي مانند سلسله مراتب سازمـاني ، شرح وظائف ، مقررات و دستوالعمل‌ها ، تنبيه وتشويق بخواهند اعمال مديريت كنند از انرژي فشار استفاده كرده‌اند.(4)

انرژي كشش: هرگاه مديران از طريق فرآيند نفوذ در فرهنگ و جلب اعتماد و احساس تعلق نسبت به سازمان سبب ايجاد وحدت وهمدلي بين كاركنان و خود شده و از اين طريق اعمال مديريت كنند ، از انـرژي كشش استفـاده كرده‌اند .(4)

فرهنگ نيروي بسيار قوي و پنهاني است كه بر محيط دروني سازمان مانند چتري احاطه داشته وبسيار فراتر از مقررات رسمي و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها عمل مي‌كند. هر سازماني بر اساس  رسالت، نوع وظائف ونقشي كه جامعه از او انتظار دارد، همچنين بر اساس سير تحولاتي كه پشت سرگذاشته، مانند انسانها داراي شخصيتي متمايز با ديگران خواهد داشت، بنابراين هرسازماني داراي فرهنگي متفاوت با ساير سازمانها است.
 
در تعاريف متداول ،ارزشهاي مشترك ،اعتقادات ، باورها ، انتظارات ، طرز برخوردها ، تصورات و هنجارهاي مشترك در يك سازمان را فرهنگ سازماني آن سازمان گويند.(8)
از لحاظ اجرايي توجّه به فرهنگ سازماني از سوي مديران جزيي از گرايشات علمي مديران است كه در ايجاد معرفت و وابستگي و احساس تعلق كاركنان نسبت به سازمان و اهداف آن بوجود مي آيد. 
فرهنگ سازماني يك نيروي محرك جمعي است . كه استدلال اعمال و رفتار كاركنان را در برگرفته و رفتارهاي غالبِ  درون سازمان را سبب مي‌شود. (8)
فرهنگ سازماني مجموعه معاني و معارفي است كه در داخل سازمان ساخته و پردازش شده و تحت تأثير متغيرهاي بيروني قرار مي‌گيرد.(7)
 
/ 0 نظر / 7 بازدید