پرداخت حقوق و دستمزد بصورت هفتگی

گردش پول در جامعه و نظام اقتصادی چی نقشی دارد؟

پس انداز افراد جامعه چه تاثیری در توسعه اقتصادی جامعه دارد؟

اگر پرداخت حقوق و دستمزد بصورت هفتگی به کارمندان و کارگران انجام شود چه تفاوتی در رونق اقتصادی دارد؟

بانکها در هدایت سرمایه گذاریهای کوچک و بزرگ چه نقشی دارند؟

قدرت خرید افراد جامعه نسبت به تولید و توزیع چه تاثیری بر روند تقاضا خواهد داشت؟

توقف یکماهه در نظام گردش پولی ایران بمدت 30 روز در رکود اقتصادی چه تاثیرات منفی خواهد داشت؟

اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد چه تحوالاتی را بدنبال خواهد داشت؟

/ 0 نظر / 66 بازدید