- اثــركـم رنـگـتريــن نـوشتـه هـا ؛ بيشتـر از قـويـتريـن حـافـظـه است .

- اگـر فـعـاليتـي نـوشتـه نشـده بـاشـد ؛ آن فـعاليـت وجـود نـدارد .

- اگـر مـدركـي تـاريـخ نـداشتـه بـاشـد ؛ آن مـدرك فـاقـد اعـتبار اسـت .

- اگـر مـدركـي امضـا ء نشـده بـاشـد ؛ يعـني اينـكه هيـچ كـس مسـئول آن نيـست .

-فعاليتی (وظـايـفي) كـه نـوشتـه شـده اسـت ؛ بـايـد انجام داد .

- فعاليتی (وظـايـفي) كـه انجـام شـده اسـت را بـايد نـوشـت .

/ 0 نظر / 11 بازدید