بـاورهای مديران در فرهنگ سازماني بــازدارنــده<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بـاورهای مديران در فرهنگ سازماني پيشبـرنـده

1. كفايت دانش فردي ومحدويت گروهي راسبب مي‌شود.

2. دوري از اجتماع وضعف در تعامل اجتماعی را ترجيح ميدهد.

3. ضعف در ارتباطات عمومي و تاكيد بر ارتباطات رسمی دارد.

4. تأكيد برثبات شغلي و محدويت وظيفه مندی را ترويج می دهد.

5. تأكيد بر اداره سازمان، اطاعت از (روساي سازمان )سلسله مراتب.

6. كافي پنداري دانش وتكنولوژي سازماني را القا، مي‌كند.

7. كفايت در دانش و ميزان مسئوليت و چشم به خاتمه خدمت و

عدم پذيرش پروژه جديدو

8 . بي توجّهي به گذشت زمان و روزمره گري در كارها.

9. تزلزل و تأخير در تصميم گيريها را ترويج ميكند.

10 . تمايل به همگرايي واستفاده ازروشهاي موجود امور در سازمان.

11. تأكيد بر روشهاي سنتي ومتداول و ناتوان در پذيرش

پديده هاي نو.

12. تأكيد برگذشته سازمان و منفعل عمل كردن در مقابل وقايع

و ضعف در ايده سازي براي آينده.

13. تأكيد بر سازمان رسمي دارد ودر مقابل ساختار غير رسمي

به مقابله مي پردازد.

14. خود را بالاتر از ارباب و رجوع دانسته و اجرت دريافتي را

در مقابل وظيفه اش كافي نمي داند.

 15. نقد كننده را مخالف مي پنداردو به نحو ممكن با قدرت

اورا شماطت مي‌كند.

16. همكاري بين واحدها به گرو كشي و نوعي معامله پايا پاي

تبديل شده ودرك متقابل بين واحدها كمتر بچشم مي‌خورد.  

1. توسعه فردي وگروهي را سبب مي شود.

2. افزايش تواناييهاي اجتماعی را پيگيری می کند.

3. مهارت در ارتباطات سازماني وعمومی را داراست.

4. قابليت كارآفريني دارد.

5. تأكيد برتعامل مديران، كاركنان با رهبري سازمان دارد .

6. بهينه سازي دانش وتكنولوژي سازماني را مطالبه مي‌كند.

7. تلاش در ارتقاء فردي وگروهي كاركنان در پروژه‌هاي

جديد.

8 . مديريت زمان وبرنامه‌ريزي زمان .

9. قاطعيت و صراحت در تصميم گيريها طلب مي‌كند.

10 . تمايل به نظم در بي نظمي ناشي از پويايي سازمان.

11. جديت و پافشاري در عين انعطاف در مقابل پديده‌هاي

مثبت.

12. توجّه به افتخارات گذشته و طراحي ايده‌آلهاي براي

آينده (وجود تفكر راهبردي) .

13. تركيب متناسبي از تعامل بين سازمان رسمي وغيررسمي

را بوجود مي‌آورد.

14. خدمت به مردم را نوعي عبادت و فراتر از اجرت خود

مي داند.

15.از نقدپذيري  استقبال مي‌كند ودر جهت اصلاح بكار

مي‌گيرد. 

16. همكاري بين واحدها با صميميت ورفاقت توام با

وظيفه‌مندي انجام مي‌شود.    

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید