شمع بزم محفل شاهان شدن شوقی ندارد.

خوش آن  شمعی که روشن می کند ويرانه ای را.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـازم  به ناز آنکه ننازد به ناز خويش

ما را به ناز  ناز فروشان نياز نيست

/ 0 نظر / 7 بازدید