جامعه شناسي ايرانيان

در اين سلسله مطالب از سه پارامتر سنجش بيشتر استفاده مي شود كه هر كدام از اين اصطلاحات مفهوم ارزشي و آماري به شرح زير دارد . بازديد كنند گان (دانشجويان و اساتيد) مي توانند نقد و نظر خود را در بهينه كردن اين مقالات و پژوهشهاي رفتاري ارائه تا بروز شود.

الف .

اصطلاح تقريــبا به مفهوم پارامتر كمتر از 60 درصد است.

ب .

اصطلاح غالــبا به مفهوم پارامتر بيشتر از 50 درصد است.

ج .

اصطلاح نـوعــا به مفهوم پارامتر بيشتر از 90 درصد است.

در ضمن به مفهوم و معاني الفاظ و عبارت در توصيف خصوصيات توجه شده است. لذا انتظار ميرود خوانندگان و بازديد كنندگان به دقت در كاربرد الفاظ كاملا توجه نمايند.

رفتار ايرانيان در مناسبات اجتماعيپايبندي به مباني اخلاقي در جامعه ي ايران به عنوان يك ارزش اعتقادي و نه صرفا يك تظاهر اجتماعي در سه حوزه قابل مشاهده است اول : خانواده دوم: گروه خويشاوندان سوم: شبكه ي روابط خصوصي.

رفتار ايراني در نهاد خانواده ، گروه خويشاوندان و شبكه ي روابط خصوصي با رفتار او در جامعه و مناسبات اجتماعي تفاوتي اساسي دارد.ادر سه حوزه فوق ايراني قويا به مباني اخلاقي پايبندي نشان ميدهد.

- كميتي بين 20 تا 30 درصد ايرانيان در مناسبات اجتماعي نيز مباني اخلاقي را به صورت اعتقادي سعي در رعايت آن دارند.اينان مباني اخلاقي را هم ارزشي دروني و هم ارزشي اجتماعي ميدانند

- پايبندي به روابط انساني و عاطفي در مناسبات اجتماعي ايران يك «ارزش شايع» است. ايراني از تصادم با اين ارزش شايع به شدت پرهيز مي كند.

- كميتي نزديك به 70 تا 80 درصد ايرانيان در مناسبات اجتماعي پاي بندي چنداني به مباني اخلاقي نشان نميدهند. اما حتي اينان نيز نوعا در زندگي عمومي به مباني اخلاقي تظاهر مي كنند . تظاهر به فضيلت در ايرانيان يك ارزش شايع است.

- بر اساس مطالب بالا همواره لايه هايي از تظاهر به فضيلت در پوسته ي بيروني مناسبات اجتماعي در ايران مشاهده مي شود.

رذالت در ايرانيان

- در تظاهر به مباني اخلاقي در بين ايرانيان (با وجود آگاهي آنها) به گونه اي توافق عمومي وجود دارد.رذالت در مناسبات اجتماعي در ايرانيلن چهره‌اي واضح ، شفاف ، گشوده و بارز ندارد.

- رذالت در ايران غالبا پوششي از فضيلت به خود مي گيرد. رذالت در ايران به صورت علني و خشن با عكس العمل شديد افكار عمومي مواجه مي شود. جامعه ايراني در اينگونه موارد در تقابل نوعا همبستگي نشان ميدهد.

                                                                                                  با تشكر از دكتر اديب

 

/ 0 نظر / 12 بازدید