روان سازی اطلاعات در جامعه

روان سازی اطلاعات

اطلاعات در دنیای امروز نوعی سرمایه است که استفاده از آن بستگی به خلاقیت و هنر بهره برداران آن دارد . ضمن اینکه در استفاده از اطلاعات سرعت دقت و( دقیق بودن جامع بودن کامل بودن بروز بودن) آن بسیار مهم است .

- اشاعه اطلاعات موقع و زمان خاصی را طلب می کند . بسیاری از اطلاعات اگر از زمانه استفاده خود گذشته باشند بعنوان اطلاعات سوخته قلمداد میشوند.

- بارها و به تجربه شاهد بودیم که  یک قانون هنوز وضع نشده خبر آن نشر میشود. بازتابهای مخرب آن قبل از شکل گیری قانون اصل قانون را ناکارآمد میکند. متاسفانه خیلی از مدیران از طرح مطالب و رسانه ای کردن این قواعد کم اطلاعاند و یا به عمد به افشای اطلاعات میپردازند و اگر به عمد نباشد فکر میکنند نشر خبر نوعی خدمتگذاری به ذینفعان است.

- مزایایی هنوز عملیاتی نشده در رسانه ها منتشر میشود. همین دامن زدن و تکرار یک خبر توهم و اضطراب و تنش را در جامعه ایجاد کرده و رفتارهای پیشگیرانه از سوی منفعت طلبان دامن زده میشود.

-  تعرفه وارداتی کالائئ ،هنوز مصوب نشده اعلام میشود.- عیدی وپاداشی هنوز پرداخت نشده رسانه ای میشود.-  وام مسکن هنوز عملیاتی نشده خرید  در بوق رسانه ای عنوان میشود.

   زمین واگذار نشده خبر آن در محافل پخش میشود .انچه مسلم است اطلاعات منشا تصمیمگیری در بسیاری از امور مدیریت  اقتصاد و سیاست است. اما متاسفانه کاربرد اشاعه اطلاعات مدیریت نمیشود . بلکه از سوی گروههایی که شم سوء استفاده از این فرصتها را دارند به نفع منافع نامشروع خود به خوبی مدیریت میشود. متعجبم از افرادیکه خود را سخنگوی دولت و ستاد و یا وزارتخانه میخوانند ولی از الفبای مدیریت زمان و طرح و نشر اطلاعات و ادبیات لازم در این زمینه بی بهره اند بهر حال در دنیای که به عنوان عصر اطلاعات و رسانه نامیده میشود مدیریت اطلاعات نوعی تخصص است که اگر بکار برده نشود مضرات فراوانی متوجه جامعه و سازمانهای اجتماعی را بدنبال خواهد داشت.

اما باید به هدف از روان سازی اطلاعات بیشتر توجه کرد:

- آیا هدف شفاف سازی سیاسی و اقتصادی است؟

به نظر میرسد گاهی اوقات دولتیان زورشان به برخی گروههای نمی رسد وبنابراین از مردم به عنوان ابزار استفاده میکنند؟ شاید؟!!!!!

- آیا هدف جلب مشارکت مردم است؟

- آیا هدف دریافت بازتابهای تصمیمات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است؟

- آیا هدف آگاه سازی و افزایش رفاه نسبی و سیستمی کردن رفاه اجتماعی است؟

- آیا هدف رفع انحصارات گروهی تجاری باندی و ... است؟

- آیا هدف همراه کردن مردم در جدالهای جناحی است؟

- آیا هدف سیاسی کردن مردم؟

 - اشاعه تفکر اقتصادی در رفتار و کردار مردم است؟

*** اگر در این زمینه ها نظراتی دارید بفرمائید – بزودی در خصوص موارد فوق بیشتر نگارش میشود.

/ 1 نظر / 9 بازدید
ماني

دریغا که در خانه دگر میل وفا نیست ... اگر هست دگر جور و جفا نیست ... در این زمانه آنقدر خفقان حکم‌فرماست که هیچ‌راهی نیست برای تمام حرفهایی که گفتنی بود و گفتی دوست من ...[گل]