بهترین گزینه های بیست و پنجم پایان سال

بیست و پنجم(۲۵) اسفند
موضوع درخواست انتقالی به بخش پژوهشی و تحقیقات علمی مورد موافقت قرار گرفته و نامه‌ی کتبی آن  واصل شد . واقعا بین دو گزینه نسبتا همتراز با دو موقعیت مطلوب که نصیبم شد. راه جدیدی در زندگی شغلیم را بوجود میآورد. لذا مجبور شدم  برای تصمیمگیری از روش - ( تجزیه وتحلیل چهار عامل و روش امتیازدهی استفاده کنم)


۱- فعالیت آموزشی در دانشکده و مدیریت گروه آموزشی: با .... امتیاز دهی   الف-نقاط قوت.....امتیاز ب- نقاط ضعف.....امتیاز ==== در مقابل ج- فرصتهای...... امتیاز  د- تهدیدها......امتیاز


۲- فعالیت و اشتغال در بخش پژوهشی و تحقیقاتی: با محاسبه امتیازات شهریت و عوامل بیرونی و درونسازمانی الف- نقاط قوت.....امتیاز ب- نقاط ضعف.....امتیاز ==== در مقابل ج- فرصتهای...... امتیاز  د- تهدیدها......امتیاز
 
در مجموع علی رغم شفاف شدن امتیاز هر گزینه  در شرائط نامشخص آینده با توجه به مصوبه نظام خدمات کشوری تصمیمگیری آسان نیست.

===========
امروز ابلاغیه یک گروه تشویقی مدیران بدستم رسید. مطالبه ای که از سال ۸۱ مستحق آن بودم.  امیدوارم معوقه های آن پرداخت شوند.  

/ 0 نظر / 14 بازدید