روحیه قناعت

- به نظر شما ترویج روحیه قناعت در جامعه به چه میزان در تعدیل مصرف گرایی تاثیر دارد؟

- ایا  ترویج روحیه قناعت یکی از عوامل بازدارنده در سرعت پیشرفت همه جانبه جامعه ما شده است؟

- حد و حدود قناعت در افراد - خانواده - سازمان- جامعه- به میزان باید باشد . چه مرجعی تبین کننده حدود قناعت وظیفه دارد؟

- آیا تبلیغ به مصرف گرایی بدون توجه به مصرف مدبرانه میتواند شاخصی برای توسعه و بهره وری یک جامعه باشد؟

رابطه منطقی مصرف گرایی و قناعت چیست؟

 

2lmkz8i.jpg

- بهترین مدل الگوی مصرف در جامعه چه ویژگیها و مشخصاتی باید داشته باشد؟

- بالا بودن میزان تولید و بالا بودن میزان مصرف شاخص خوبی برای رشد و توسعه و هوشمندی یک جامعه است؟

/ 0 نظر / 12 بازدید